Pravidlá kina

Vnútorný poriadok kina

- Zakúpené vstupenky je možné vrátiť iba z dôvodu, že sa predstavenie z technických príčin neuskutoční (porucha, nedodaný film, nedostavil sa umelec a pod.) Storno zakúpených vstupeniek v inom prípade nie je možné.

- Návštevník, ktorý si chce zakúpiť lístok s jednou zo zliav (ZŤP, študent, dieťa do 12r.), je povinný pri zakúpení preukázať sa platným dokladom, ktorý ho k zľave oprávňuje. Personál kina má právo požiadať diváka so zľavnenou vstupenkou o opätovnú kontrolu pri vstupe do kina. V prípade nepredloženia potrebného dokladu bude návštevník odkázaný na pokladňu, kde doplatí hodnotu zľavy. Ak odmietne doplatiť hodnotu zľavy bez potrebného dokladu, nebude mu umožnený vstup do kina. Zľavy na už zľavnené filmy (filmy so základným vstupným 4,-€ a menej) neposkytujeme.

- Každý návštevník kina musí mať platnú vstupenku, aj dieťa bez ohľadu na vek.

Podľa zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii je kinematografické dielo z pohľadu jeho vhodnosti pre deti a mladistvých klasifikované ako:

a) univerzálne vhodné bez obmedzenia U,

b) nevhodné pre deti do 7 rokov ,

c) nevhodné pre deti do 12 rokov ,

d) nevhodné pre deti do 15 rokov ,

e) nevhodné a neprístupné pre deti a mladistvých do 18 rokov .

Usporiadateľ kinematografických predstavení je povinný zaistiť zverejnenie klasifikácie kinematografického diela oznámené distribútorom v súvislosti s oznámením o konaní kinematografického predstavenia. - Personál prevádzkovateľa je oprávnený požadovať preukázanie veku zákazníka vo vzťahu k vekovým obmedzeniam prístupnosti na jednotlivé predstavenia. Prevádzkovateľ je oprávnený zamedziť vstupu osôb, ktoré nesplňujú určenú vekovú hranicu pre prístupnosť jednotlivých filmov. U filmov s vekovou nevhodnosťou a neprístupnosťou do 18 rokov nie je návšteva mladších osôb možná ani so súhlasom zákonného zástupcu, alebo v sprievode dospelej osoby. U filmov s vekovou nevhodnosťou do 15 rokov je možná návšteva osoby mladšej 15 rokov iba za predpokladu, že dosiahla vek minimálne 12 rokov a k návšteve dal súhlas jej zákonný zástupca. V prípade rušenia priebehu predstavenia a ostatných divákov v kinosále bude zákonný zástupca, prípadne iná plnoletá osoba sprevádzajúca dieťa, spoločne s dieťaťom požiadaný opustiť kinosálu. Zákazník v takom prípade nemá nárok na kompenzáciu. - Pokiaľ zákazník pri vstupe do plateného priestoru kina na požiadanie nepredloží preukaz potvrdzujúci splnenie vekového limitu, bude vstupenka považovaná za neplatnú a zákazníkovi nebude povolený vstup do priestorov; zákazník v takom prípade nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu.

- V prípade rušenia predstavenia nevhodným správaním(hlasným rozprávaním, kričaním a podobným správaním) resp. používaním mobilného telefónu, tabletu a pod., bude návštevník vyzvaný na opustenie predstavenia bez nároku na vrátenie vstupného. V prípade odmietnutia opustenia kina môže byť film pozastavený a kontaktovaná polícia.

- Všetky filmy/predstavenia sú chránené autorskými právami a preto je zakázané zhotovovať akékoľvek vizuálne, zvukové či audio-vizuálne záznamy na všetkých našich premietaniach a predstaveniach. V prípade porušenia tohto zákazu bude kontaktovaná polícia SR.

- Do priestorov kina je zakázané nosiť si vlastné jedlo a nápoje. 

- Osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok môže byť vstup do kina zakázaný bez nároku na vrátenie vstupného!

- V celom areáli kina je prísny zákaz fajčenia a manipulovania s otvoreným ohňom!

- Akýkoľvek vstup na pódium, vrátane schodíkov na pódium je bez dovolenia personálu kina prísne zakázaný.( V prípade poškodenia plátna je návštevník povinný uhradiť KDAH, a.s. náklady spojené s odstránením tohto poškodenia.)

- Akýkoľvek vstup na balkóny, je zakázany a divák môže byť porušení tohto zákazu požiadaný opustiť premietanie bez nároku na vrátenie vstupeného.

- Z bezpečnostných dôvodov je zakázané do kina nosiť strelné zbrane!

- Z bezpečnostných dôvodov a dôvodov o ochrane filmov autorskými právami je celý priestor kina monitorovaný.

- Do priestorov kina je zakázaný vstup so zvieratami.

- V prípade zakúpenia iba jedného miesta v 12. rade(dvojsedačky) môžeme druhé miesto predať a k divákovi si tak môže sadnúť ďalší návštevník kina. Ak si divák v tomto rade schválne zakúpi každé druhé miesto, máme právo jeho sedenie upraviť.

- Pokladňa kina sa zatvára 15 minút po začatí posledného predstavenia, následný vstup do sály bez platného lístka už nie je možný.

- 3D okuliare sú majetkom kina Kultúra Ružomberok. Návštevníkovi sa zapožičiavajú len na dobu trvania filmového predstavenia s platným lístkom. 3D okuliare sú zapožičiavané bezplatne a nesmú byť používané na iný účel ako sledovanie filmu. Prevzatím 3D okuliarov divák potvrdzuje, že 3D okuliare nie sú poškodené ani deformované a je s nimi povinný narábať opatrne. Divák, ktorý poškodil alebo stratil okuliare je povinný zaplatiť sankciu vo výške 50€. 

- V prípade poškodenia akéhokoľvek majetku KDAH, a.s. je návštevník povinný poškodenie odstrániť, alebo uhradiť KDAH, a.s. náklady spojené s odstránením tohto poškodenia.

- V prípade, že spozorujete podozrivé chovanie neváhajte upozorniť personál kina.

Zakúpením vstupeniek prostredníctvom internetu, alebo rezerváciou a následným zakúpením v pokladni kina, vyjadrujete súhlas s dodržiavaním vnútorných pravidiel Kina Kultúra Ružomberok. Ďakujeme za pochopenie.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

Uvedené obchodné podmienky sú platné v deň zakúpenia alebo vykonania rezervácie vstupeniek, prípadne v deň na ktorý si divák vstupenku zakúpil.

 

Pravidlá a podmienky súťaží na facebooku a instagrame Kina Kultúra:

1. spoločnost Facebook nemá so súťažou na našich profiloch nič spoločné a nemá záväzky voči Vám

2. výherca su musí výhru osobne vyzdvihnúť v pokladni kina, alebo v informačnom centre mesta Ružomberok